Gainer

Whistleblowing channel

Why and What is Gainer's Reporting Channel (in Finnish)

Gainer haluaa edistää läpinäkyvyyttä ja hyvää etiikkaa kaikessa toiminnassaan.

Jos työntekijämme, yhteistyökumppanimme tai muu kanssamme tekemisissä oleva taho kohtaa Gainerilla lain vastaista toimintaa tai epäilee rikkomusta, haluamme tietää siitä. Ilmoituskanava on tärkeä työkalu luottamuksen ylläpitämiseksi ja väärinkäytösten havaitsemiseksi.

Ensisijaisesti kannustamme keskustelemaan aiheesta lähiesihenkilön kanssa tai olemaan yhteydessä Gainerin johtoon. Jos tämä ei ole mahdollista, voit ilmoittaa epäkohdista whistleblowing-ilmoituskanavamme kautta. Tarkemmat edellytykset ilmoittamiselle löydät alta.

Ilmoituskanava on perustettu ilmoittajansuojalain (1171/2022) mukaisesti.

Kuka voi jättää ilmoituksen?

Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on kohdannut epäilyksen Gainerin toimintaan liittyvästä lainsäädännön rikkomuksesta. Ilmoittaja voi olla esim. Gainerin nykyinen tai entinen työntekijä, alihankkija tai yhteistyökumppani. 

Voiko ilmoituksen jättää nimettömästi?

Whistleblowing-ilmoituksen voi tehdä henkilöllisyytensä ilmoittaen tai nimettömästi. Kannustamme kertomaan henkilöllisyyden avoimesti, tällöin pystymme selvittämään ilmoitettua tilannetta ja sen paikkansa pitävyyttä paremmin. Vuoropuhelu nimettömien ilmoittajien kanssa perustuu ilmoituksen teon yhteydessä generoidun yksilöidyn tunnuksen käyttöön.

Miten ilmoittaminen tapahtuu käytännössä?

Ilmoituskanavaamme hallinnoi ulkopuolinen palveluntarjoaja Juuriharja Oy. Ilmoitukset tehdään Juuriharjan ylläpitämään First Whistle -palveluun, joka löytyy osoitteesta:

firstwhistle.fi/gainer

Kaikki viestiliikenne First Whistle -palveluun on salattua. Ilmoituskanavassa saat satunnaisesti arvotun tunnuksen, jonka avulla pystyt seuraamaan käsittelyn etenemistä, ja voit halutessasi jatkaa keskustelua ilmoituksen käsittelijöiden kanssa nimettömästi, luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti. 

Ilmoituksen voi tehdä ilman vankkoja todisteita tai täyttä varmuutta siitä, onko rikkomus tapahtunut. Ilmoitukset tulee kuitenkin tehdä rehellisesti ja vilpittömästi, paikkansa pitämättömien ilmoitusten tarkoituksellinen tekeminen on vakava rikkomus.

Kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta saat tiedon siitä, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Katso ohje ilmoituksen tekemisestä tästä linkistä

Mistä asioista voi ilmoittaa?

Ilmoituskanavassa voit ilmoittaa vakavista väärinkäytöksistä, jotka kohdistuvat yksittäisiin henkilöihin, yritykseen, yhteiskuntaan tai ympäristöön. Ilmoittajasuojalain soveltamisalaan kuuluvia aiheita ovat esim.:

  • julkiset hankinnat
  • pankki- ja talousrikokset
  • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
  • ihmisoikeudet
  • korruption torjunta
  • ympäristönsuojelu
  • säteily- ja ydinturvallisuus
  • elintarvikkeet, rehut ja eläimet
  • kansanterveys
  • yksityisyys ja henkilötiedot sekä verkko- ja tietojärjestelmät.

Jos asia koskee vaikkapa tyytymättömyyttä työpaikalla tai muuta vastaavaa, ota yhteyttä esihenkilöihisi. Tällaiset arjen tilanteet eivät kuulu whistleblowing -sääntelyn piiriin.

Ketkä ilmoituksia käsittelevät ja miten käsittelyprosessi etenee?

First Whistle -palveluun jätettyihin ilmoituksiin on pääsy vain nimetyllä whistleblowing-tiimillä. Gainerin whistleblowing -tiimiin kuuluvat henkilöstöpäällikkö Toni Roponen, toimitusjohtaja Jeanette Borg ja ulkoinen kumppani Jani Karjalainen.

Ilmoitusten käsittelijät varmistavat, että ilmoitus kuuluu lain soveltamisalaan, ja hankkivat tarvittavat lisätiedot. Tiimi esittää tarvittaessa lisäkysymyksiä nimettömän ilmoituskanavan kautta. Tämän jälkeen käsittelijät arvioivat, mitä toimia ilmoituksen selvittäminen voi tarvita. 

Ilmoituksen käsittelyyn tai jatkotoimenpiteistä päättämiseen ei osallistu sellaisia henkilöitä, jotka ovat itse ilmoituksen kohteena tai joilla on suoria yhteyksiä ilmoitettuun toimintaan. First Whistle -palvelu tallentaa myös kaiken käsittelijöiden toiminnan, eikä kukaan käsittelijöistä pysty esim. poistamaan tai arkistoimaan ilmoituksia ilman että muut käsittelijät sen huomaisivat.

Selvityksen laajuus ja kokonaiskesto voivat vaihdella ilmoituksen luonteesta, sisällöstä tai siinä annetuista tiedoista johtuen. Yksinkertaiset ja yksityiskohtaisesti ilmoitetut tiedot on helpompi selvittää kuin monimutkaiset tapaukset tai puutteellisesti tehdyt ilmoitukset. Viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ilmoittajalla on oikeus kuulla mihin tuloksiin tutkinta päätyi.

Jos ilmoituksen tutkinta johtaa epäilyyn tehdystä rikoksesta, välitämme tiedot ilmoituksesta viranomaisille ja muille tahoille tai yksilöille, jotka osallistuvat esitutkintaan ja joille tietoja tulee lain puitteissa luovuttaa. 

Kuinka ilmoittajaa suojellaan?

Ilmoituskanava on suunniteltu suojelemaan ilmoittajan henkilöllisyyttä kaikissa ilmoituksen tekemiseen liittyvissä vaiheissa, ja ilmoittajaa suojaavat ilmoittajansuojalain asettamat salassapitovelvoitteet. 

Ilmoittajan henkilöllisyyden paljastaminen on sallittua vain laissa tarkkaan säädellyissä tilanteissa ilmoituksen selvittämiseen liittyen. 

Ilmoittajaan ei saa kohdistua mitään vastatoimia, negatiivisia seuraamuksia, tai henkilökohtaisia haittoja. 

Keskitetty ulkoinen ilmoituskanava

Gainerin sisäisen ilmoituskanavan lisäksi ilmoittajansuojalailla on perustettu oikeuskanslerin ylläpitämä keskitetty ulkoinen ilmoituskanava. Tätä voi käyttää tilanteessa, jossa sisäisen ilmoituksen perusteella ei ole ryhdytty toimenpiteisiin, rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella tai jos ilmoittajalla on syy uskoa, että hän on vaarassa joutua sisäiseen kanavaan ilmoittamisen vuoksi vastatoimien kohteeksi. 

Lisätietoja

Väärinkäytösten ilmoituskanavan tietosuojailmoitus

Rekisterinpitäjä on Gainer Oy (2699589-4).

Ilmoituksen voi jättää täysin anonyymisti. Jos ilmoittaja jättää yhteystietonsa ja/tai ilmoitus itsessään sisältää henkilötietoja, vastaa rekisterinpitäjä ilmoituskanavassa käsitellyistä henkilötiedoista.

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen ylläpitää ilmoituskanavaa sekä Gainer Oy:n oikeutettuun etuun tietää väärinkäytöksistä niihin puuttumiseksi. Henkilötietoja käsitellään tehtyjen ilmoitusten selvittämiseksi. 

Ilmoittaja päättää mitä henkilötietoja ilmoituksessa on. Jos ilmoituksessa on mukana arkaluontoisia tietoja (esim. etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin tai terveyteen liittyviä tietoja) on tietojen käsittely tarpeellista ilmoituskanavia koskevan lainsäädännön nojalla.

Ilmoituksia ja niihin mahdollisesti liittyviä henkilötietoja ei siirretä ilmoituskanavan ulkopuolelle, poislukien lainsäädännön sallimat ja velvoittamat tilanteet, kuten esim. mahdolliset viranomaisvaateet rikostutkintaan etenevissä selvityksissä.

Ilmoituksiin ja niiden sisältämiin henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain Gainer Oy:n whistleblowing -tiimin jäsenet. Pääsy on rajattu kaksivaiheisella tunnistautumisella.

Henkilötietoja säilytetään ilmoituskanavassa vain niin kauan kuin ilmoituksen selvitystyö kestää. Käsittelyn jälkeen ilmoitus arkistoidaan whistleblowing-säädösten mukaisia käytänteitä noudattaen.

Kaikki ilmoitukset ovat suojatussa ja turvatussa ympäristössä. Kaikki ilmoituskanavaan tallennettu tieto on salattu joka vaiheessa, sekä tiedonsiirrossa että levossa.

Tietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle, tiedot säilytetään Amazonin EU-länsi-I -vyöhykkeellä (Irlanti). Amazon vastaa tietoturvallisuudesta omilla palvelimillaan.

Ilmoituskanava mukautuu kansallisiin henkilötietojen käsittelyn lakeihin sekä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR).

Scroll to Top